P: 029 2073 3829

 

 

Nursery of the Year Wales finalist cco1 logo1

I: @redbalwncoch

Why choose Red Balwn Coch Nursery?

Located in Llanedeyrn,Cardiff, Red Balwn Coch is a 51 place bilingual day nursery offering a unique experience in pre-school education and day care for boys and girls between the ages of 6 weeks and 5 years. We have two bilingual rooms and two dedicated Welsh medium rooms.  Red Balwn Coch is also inspected annually by the Care Inspectorate Wales (CIW).

 

Our most recent inspection report has now been published, please click either CIW link below:

The nursery offers a bilingual service through the medium of Welsh and English according to preference.

 

- CSSIW (inspection report March 2016)

A child leaning to paint

Welsh language

Red Balwn Coch is a bilingual nursery. In all groups we provide a language rich-environment and opportunities to use language, to interact, to share a focus, to talk, to take turns and to develop positive relationships with others.

 

The Welsh language is developed throughout activities whether they are planned, structured, child initiated or so on. It is important to provide a language rich environment with a range of stimuli that will encourage children to communicate in Welsh to the best of their ability. Activities such as discussions, story times, songs and rhymes as well as the use of ICT interactive software and audio visual materials will also promote the children’s Welsh language development further.

 

 

ciw

<--- Cymraeg

ciw

<--- english

c ndna4

Mae Red Balwn Coch yn feithrinfa ddwyieithog. Ym mhob grp, rydym yn darparu amgylchedd cyfoethog a chyfleoedd i ddefnyddio iaith, i ryngweithio, i rannu ffocws, i siarad, cymryd tro ac i ddatblygu perthynas gadarnhaol ag eraill.

 

Datblygir yr iaith Gymraeg trwy gydol y gweithgareddau p'un a ydynt yn cael eu cynllunio, eu strwythuro, eu plant yn cael eu cychwyn, ac ati. Mae'n bwysig darparu amgylchedd cyfoethogi iaith gydag ystod o symbyliadau a fydd yn annog plant i gyfathrebu yn Gymraeg hyd eithaf eu gallu. Bydd gweithgareddau fel trafodaethau, amserau stori, caneuon a rhigymau yn ogystal â defnyddio meddalwedd rhyngweithiol a deunyddiau clyweled TGCh hefyd yn hyrwyddo datblygiad iaith Gymraeg y plant ymhellach.

 

 

 

Iaith Cymraeg

Wedi'i leoli yn Llanedeyrn, Caerdydd, mae Red Balwn Coch yn feithrinfa ddydd ddwyieithog 51 lle sy'n cynnig profiad unigryw mewn addysg cyn-ysgol a gofal dydd i fechgyn a merched rhwng 6 wythnos a 5 mlynedd. Mae gennym ddwy ystafell ddwyieithog a dwy ystafell gyfrwng Cymraeg penodol. Mae Red Balwn Coch yn cael  eu harolygu bob blwyddyn gan Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW).

Pam dewis Meithrinfa Red Balwn Coch?